foto IFE

DESCRIPCIÓ

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars d’atenció als animals, el manteniment i la higiene d’instal•lacions ramaderes, de producció de plantes en vivers i en centres de jardineria, i de manteniment de jardins, parcs i zones verdes, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.
La durada és de 3.360 hores distribuïdes en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.
Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel•lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

CONTINGUTS

Mòduls professionals comuns
Vida saludable i cura d’un mateix (210 hores)
Comunicació i relacions interpersonals (210 hores)
Viure en entorns propers (175 hores)
Ús d’establiments i serveis (140 hores)
Organització personal (175 hores)
Activitats comunitàries (140 hores)
Participació ciutadana (140 hores)
Iniciació a l’activitat laboral (385 hores)
Organització de les empreses (105 hores)
Món laboral (105 hores)
Desenvolupament en el lloc de treball (140 hores)
Tutoria (70 hores per curs)

Mòduls professionals específics
Operacions bàsiques d’atenció als animals (140 hores)
Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria (245 hores)
Operacions auxiliars de manteniment i higiene en instal•lacions ramaderes (140 hores)
Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes (245 hores)
Formació en centres de treball (385 hores)

CONTINUITAT
La superació de l’itinerari comporta l’obtenció del certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolidees.
Al món laboral, com Auxiliars en:
• Atenció als animals.
• Manteniment i higiene d’instal•lacions ramaderes.
• Producció de plantes en vivers i centres de jardineria.
• Manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs