Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries

La finalitat del programa Generació Plurilingüe (GEP) és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Els objectius generals del programa són promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE); fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinars en llengua estrangera, i oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular. A través del GEP també es vol reforçar el treball cooperatiu entre el professorat, fomentar la innovació educativa i promoure l'intercanvi de bones pràctiques entre els distints centres educatius.

Els objectius específics del GEP són els següents:

Alumnat:

 • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera
 • Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)
 • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
 • Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)

Professorat:

 • Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes
 • Reforçar el treball cooperatiu
 • Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió
 • Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal
 • Augmentar la competència en llengua estrangera

Equips directius:

 • Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
 • Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de matèria i l’especialista de llengua estrangera.
 • Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres.
 • Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre.

 

Fent click aquí podreu veure un tastet de les accions que es porten a terme dintre del projecte GEP.