Tècnic o tècnica superior en ensenyament i animació socioesportiva
Codi: CFPS AEA0

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Aquest estudi substitueix el cicle Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)

CONTINGUTS

• Valoració de la Condició Física i Primers Auxilis (165 hores)
• Dinamització de Grups (132 hores)
• Planificació de l'Animació Socioesportiva (66 hores)
• Metodologia de l'Ensenyament d'Activitats Fisicoesportives (132 hores)
• Activitats Fisicoesportives Individuals (132 hores)
• Activitats d’Oci i Temps Lliure (198 hores)
• Activitats Fisicoesportives d’Aparells Manuals (99 hores)
• Activitats Fisicoesportives d'Equip (165 hores)
• Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d'Animació Turística (165 hores)
• Activitats Fisicoesportives per a la Inclusió Social (66 hores)
• Formació i Orientació Laboral (99 hores)
• Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
• Anglès (99 hores)
• Projecte de Condicionament Físic (66 hores)
• Formació en Centres de Treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Al superar el cicle formatiu s'obté el títol de tècnic/a superior en ensenyament i animació socioesportiva que permet accedir al món laboral com a:

• Professor/a d'activitats fisicoesportives individuals, col·lectives i amb implements
• Animador/a fisicoesportiu i recreatiu a l’aire lliure
• Animador/a d'activitats d'inclusió socioesportiva, de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques
• Coordinador/a d'activitats fisicoesportives i d’animació en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades
• Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
• Coordinador/a i director/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar
• Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil
• Director/a de temps lleure educatiu infantil i juvenil i de campaments, albergs de joventut cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
• Cap de departament d'animació turística
• Cronometrador /a, jutge/a i àrbitre de competicions esportives no oficials
• Promotor/a esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d'esdeveniments esportius de nivell bàsic.

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs