Tècnic o tècnica superior en paisatgisme i medi rural 
Codi: CFPS ARB0

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant la supervisió de les tasques, la programació i l'organització dels recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

CONTINGUTS

 • Botànica agronòmica (99 hores)
 • Gestió i organització del viver (198 hores)
 • Fitopatologia (99 hores)
 • Topografia agrària (99 hores)
 • Maquinària i instal·lacions agroforestals (165 hores)
 • Planificació de cultius (165 hores)
 • Gestió de cultius (165 hores)
 • Disseny de jardins i restauració del paisatge (198 hores)
 • Conservació de jardins i gespes  esportives (198 hores)
 • Projecte de paisatgisme i medi rural (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Formació en centres de treball (383 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  •  tècnic o tècnica en jardinería;
  • dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades que no requereixin la redacció d'un projecte;
  • encarregat o encarregada de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes;
  • encarregat o encarregada del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural);
  • treballador o treballadora per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge;
  • encarregat o encarregada d'obres de jardineria i restauració del paisatge;
  • encarregat o encarregada de podes i operacions de cirurgia arbòria;
  • encarregat o encarregada o capatàs agrícola;
  • gestor o gestora de producció agrícola (convencional o ecològica);
  • responsable de magatzem agrícola;
  • responsable d'equips de tractaments terrestres;
  • encarregat o encarregada o capatàs agrícola d'horts, planters i jardins;
  • encarregat o encarregada de planters en general, convencionals o ecològics;
  • encarregat o encarregada de reproducció de plantes en viver;
  • encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver;
  • encarregat o encarregada de collita de llavors i fruits d'altura
  • encarregat o encarregada de producció de llavors i pans d'herba;
  • encarregat o encarregada de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i/o llavors.

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs