logos

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU I DEL SERVEI DE  RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL O EN ACTIVITATS SOCIALS.

El centre INS Ribera Baixa II es compromet a realitzar un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa inclou:

 1. Realitzar i publicar –al tauler d’anuncis i/o a la web del centre- abans del 30 de novembre de cada curs:
  1. Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
  2. El nombre de places que s’ofereixen per a cada família professional i per a cada cicle formatiu, en el cas del servei de reconeixement.
  3. Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.
  4. Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
  5. La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas d’una demanda superior a les places que s’ofereixen, així com el preu del servei.
  6. El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
 2. El calendari del servei d’assessorament i quan arribi el cas, el de reconeixement.
 3. Desplegar, almenys, un procés anual, d’informació de l’assessorament i reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 4. Prestar, almenys, un procés anual del servei d’assessorament per a cadascuna de les famílies professionals i un servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges per a cadascun dels cicles formatius, segons l’oferta publicada.
 5. Ampliar el termini de sol·licitud si no s’exhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada.
 6. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils desprès del termini de sol·licitud.
 7. Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.
 8. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.
  1. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on costaran les recomanacions  de l’itinerari formatiu professional a realitzar.
  2. Nomenar una Junta de Reconeixement amb atribució docent, la qual realitzarà l’entrevista per a cada  persona usuària que ha sol·licitat el reconeixement acadèmic.
  3. Lliurar a les persones usuàries el certificat dels crèdits o unitats formatives reconegudes, com a màxim, 20 dies hàbils desprès de finalitzar el procés.
  4. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat. 

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs